Đây là những light novel hay nhất thuộc nhóm dịch Rom-Com iz da bezt