Rose Princess of Hellrage: Although I got Killed for Political Reasons, I got Revived as the Strongest Undead

Vol 2 - Minh Họa - Đã Cập Nhật


u46048-e058aab6-7113-41b9-a59e-671e82aa45d4.jpg

u46048-dbe6689e-939d-4502-82db-36ee3d74465c.jpg

u46048-315ecd70-8d25-4a4b-ae5a-43b2f5957f6e.jpg

u46048-1697f9a0-4ef8-4562-a9d3-c1c3491d5ce6.jpg

u46048-a9016bcd-56a1-4eea-9fb1-77a95accb26c.jpg

u46048-c54866e2-f1b1-494f-b07b-7908953037a4.jpg

u46048-3e8e9a45-ee69-4143-8514-aedbaf028fe5.jpg

u46048-3690e845-2566-43c2-bd48-9ad60965f84e.jpg

u46048-797168a9-6ae6-4547-8360-255314325399.jpg

u46048-d456badb-6a50-4797-9efd-24836a7c0fb8.jpg

u46048-9b17d38c-2f38-41a6-91c5-9ac44dd6d70a.jpg

u46048-4462b59b-d8b8-4d5a-abf0-1d60abf3981e.jpg

u46048-9685d796-cad3-4ab2-9b2b-75d6d7622860.jpg

u46048-bdf08b6f-d427-4d66-b1b3-e6fbd662d98f.jpg

u46048-cc10c67e-3690-4f09-970e-de4977f3942d.jpg

u46048-e79ba181-d4c8-4a1c-aebf-d379a2a4d101.jpg

u46048-4166c7f3-40fe-4bfa-abf1-1cc245eecafa.jpg

u46048-4fef9acf-cc70-463c-adb4-6f09f7a2cbd9.jpg

u46048-ab16997d-ee72-4957-a42f-97d97d802460.jpg

u46048-099c5bab-f6c8-4b62-a8b5-1c852e197823.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.